ગુજરાતીમાંં અનુવાદિત – gujarati version

 

This page has ongoing Gujarati translated versions of the original Madhyasth Darshan Hindi literature by Shri A Nagraj. The responsibility for the content in any translation rests with the translator.

ગુજરાતી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. ગુજરાતી પુસ્તકોને મૂળ હિંદી પુસ્તકોની સાથે વાંચવા વિનંતી છે.

ગુજરાતીમાંં અનુવાદિત પુસ્તકોનું કામ હજી પ્રગતિ હેઠળ છે. અધ્યયન માટે, શક્ય હોય ત્યાંં સુધી, શ્રી નાગરાજજી દ્વારા લખાયેલા મૂળ હિંદી પુસ્તકો જ વાંચો.

Name Status Date Translator Contact
દિવ્ય પથ Published Nov 2018 Vandan Raval vbrnimitt@gmail.com
en English
X