ગુજરાતીમાંં અનુવાદિત – gujarati version

 

Gujarati Translated versions are now available at the Madhyasth Darshan Students Resource File Library

ગુજરાતી પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. ગુજરાતી પુસ્તકોને મૂળ હિંદી પુસ્તકોની સાથે વાંચવા વિનંતી છે.

ગુજરાતીમાંં અનુવાદિત પુસ્તકોનું કામ હજી પ્રગતિ હેઠળ છે. અધ્યયન માટે, શક્ય હોય ત્યાંં સુધી, શ્રી નાગરાજજી દ્વારા લખાયેલા મૂળ હિંદી પુસ્તકો જ વાંચો.

en English
X